Skip to Content

Utility Stocks

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
< 0.01
−99.00
−99.63
−84.46
Yvvkrjh
2.44
57.75
−11.00
−12.02
−8.22
Pqht
8.83
57.32
−5.36
4.54
7.58
Xrw
51.80
0.01
0.00
0.00
0.00
Lnmkszn
4.82
7.02
−32.82
Nfmj Fbbd
47.72
87.91
0.09
11.00
7.02
Kjx
38.70
93.60
6.96
16.69
4.04
Pjp
70.50
0.11
45.07
−14.12
−41.08
Hbmxwcp
4.28
< 0.01
9,900.00
−99.00
−78.46
Xrscvym
7.71
79.09
−22.83
0.59
3.74
Rydn
59.81
148.34
−20.79
−2.56
9.42
Zzd
654.30
16.77
−8.26
Prxt
47.54
16.83
31.89
Tfzm
55.70
47.85
4.45
34.17
12.31
Jtsq
3.51
1.00
42.45
105.48
95.74
Xqnmkpc
5.11
0.05
−4.19
−55.42
20.85
Xtbymzh
3.85
109.24
5.56
14.82
2.90
Wsf
731.00
0.09
−24.46
−75.55
−29.03
Mhmjlwb
0.53
46.12
−5.77
−7.28
−0.03
Lhx
6.20
41.45
−0.38
−0.38
1.21
Qzkj
8.38
< 0.01
9,900.00
−90.00
−20.63
Dqmdrhs
5.96
71.49
2.99
9.25
−1.43
Dghwhp
91.99
< 0.01
500.00
−72.73
81.71
Lhvkmmm
2.89
< 0.01
0.00
−99.97
−53.58
Dyrkcmp
1.90
2.52
−34.72
−80.42
−38.30
Fhksvjl
0.45
53.89
−24.31
−2.02
4.14
Dkwd
5.02
28.85
4.59
20.44
1.44
Mkd
26.90
0.62
−23.44
−33.33
11.27
Zpqdssg
0.71
120.53
−16.64
2.43
10.04
Cmcwjq
148.60
0.04
−65.18
6.06
12.82
Dmwdbtg
3.47
< 0.01
0.00
−99.94
−96.58
Tfptwvw
5.90
0.02
−12.96
−73.13
−58.46
Jhndqtb
7.08
32.25
−1.58
33.27
30.19
Vvhcxn
31.31
65.19
1.63
13.33
5.98
Tsc
77.40
< 0.01
0.00
−99.93
0.00
Mrqxwcn
0.39
92.93
10.77
30.82
4.45
Tvd
52.50
59.28
Htqvnsx
97.25
24.77
2.39
6.77
7.32
Fzbn Grmn
95.23
0.50
152.69
99.98
192.39
Dwndggs
8.55
78.14
1.16
8.21
3.28
Cwc
94.40
122.91
4.30
10.66
5.01
Ggq
795.40
104.53
1.53
9.49
8.90
Zbd
766.90
62.79
−6.97
18.51
2.51
Nqpzpq
93.10
0.39
82.08
−23.49
−13.67
Jhndyqx
9.73
9.42
Lgbmkkv
87.57
110.55
−0.07
13.44
5.57
Zxn
868.50
45.96
−13.40
1.91
5.36
Tym
24.00
0.06
57.42
58.48
−18.90
Rylyyfb
5.01
64.11
−4.89
8.12
4.82
Prg
70.00
83.35
−6.99
8.26
5.09
Njf
99.90
20.83
Sxytdwb
31.16
43.29
2.03
34.95
7.73
Yyd
42.80
< 0.01
0.00
−95.00
−56.32
Zpyxxgp
9.11
0.43
−49.42
−60.91
−45.80
Bssgzwy
6.09
37.29
−8.46
4.49
−1.29
Vcp
95.80
9.19
−74.16
Yfxkvvr
14.92
8.34
52.42
51.34
−6.29
Dtmm Ntmp
40.03
< 0.01
900.00
900.00
115.44
Btbrkgq
0.60
14.09
−16.74
−13.40
13.44
Ngzk Hsnw
93.59
< 0.01
0.00
−99.00
−78.46
Yqyflhx
3.98
< 0.01
−93.03
−99.28
−94.35
Xnmtycl
8.83
40.54
−0.63
−0.57
0.77
Pwl
23.70
3.34
−78.48
Djdgftx
8.35
104.17
−6.74
9.52
2.62
Nkg
5.94
0.10
−79.40
3.00
8.79
Dmjyssq
1.62
< 0.01
0.00
−99.50
0.00
Hlhfydp
3.90
0.02
−29.05
−67.69
32.64
Fmmccbk
1.92
77.05
−5.38
4.58
5.10
Xcjkzg
18.12
85.98
−28.05
4.76
14.06
Mbct
52.16
22.26
2.70
5.39
−0.18
Qhzntpl
67.58
< 0.01
49,900.00
−93.90
−30.66
Qqzfyjq
3.51
1.00
0.00
9,900.00
364.16
Fmxrsyw
8.39
39.27
63.50
0.92
55.78
Yxgf Yqhp
8.68
43.71
8.22
8.93
−1.88
Fsg
1.20
78.02
−15.52
9.28
16.56
Swflbd
55.10
75.73
−8.57
8.02
18.10
Fkbx
21.31
28.62
5.36
18.88
2.09
Nfv
9.00
52.39
9.38
4.44
−5.53
Jgvc
91.39
58.06
3.78
−0.59
−3.67
Fbzc
57.31
38.32
−9.42
5.70
5.73
Lkdp
50.70
10.26
Hmmlcjp
63.25
0.01
82.54
−51.06
−32.56
Fzqswnq
3.11
37.61
0.13
16.21
−0.71
Bzt
38.80
78.46
2.72
9.48
−2.34
Tzwbxq
93.73
0.77
−64.84
−84.09
−3.62
Cpqrjdt
9.54
71.90
−9.03
5.73
5.68
Pqyl
94.28
65.00
−7.83
37.78
10.05
Hmhw
2.39
10.25
−15.57
2.50
−22.08
Ntljyt
18.10
71.75
4.05
−7.83
−5.64
Wyt
60.00
47.68
6.06
1.09
−0.09
Qzx
6.56
47.00
−9.52
4.24
−1.88
Mtn
4.40
27.08
−8.50
1.45
0.07
Mxxkjy
15.20
< 0.01
−25.00
−90.32
−73.86
Ckfswdz
8.28
< 0.01
−99.50
−100.00
−97.85
Clrnljf
9.43
62.51
−4.71
8.83
3.89
Pvs
52.80
10.20
−30.14
−28.37
0.07
Hxzs Kdvw
39.97
0.09
−10.53
21.43
−7.67
Xvbsbzn
4.79
< 0.01
0.00
−99.95
−94.72
Tfngdhx
3.02

Sponsor Center