Skip to Content

Technology Stocks

Companies engaged in the design, development, and support of computer operating systems and applications. This sector also includes companies that provide computer technology consulting services. Also includes companies engaged in the manufacturing of computer equipment, data storage products, networking products, semiconductors, and components.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
124.15
45.84
72.57
27.61
Myrx
838.45
< 0.01
304.55
134.21
209.57
Wlvyhzv
1.09
16.30
96.58
10.17
47.61
123.03
26.20
Lhnx
3.58
0.02
−64.48
−46.67
38.67
Rkfmytz
8.05
3.11
8.34
204.33
16.14
54.48
6.96
Mmcp
60.60
409.80
−19.81
−6.23
25.66
Sgpk
884.40
3.00
−55.56
−12.79
−24.42
Hvmc Mtfp
7.42
0.10
1,004.65
2,868.75
68.10
Mdtvhhc
7.14
70.15
−0.68
9.87
9.46
Bprz Pnvs
39.07
5.30
−29.33
−41.11
76.74
Hxqvpks
1.65
44.89
−48.62
−49.96
Ldqz Fxzp
30.40
3.00
−40.00
300.00
0.00
Zvxwcrm
9.97
0.04
4,255.56
7,740.00
327.99
Rgjyqjl
4.21
< 0.01
−50.00
25.00
7.72
Prvwpml
5.04
0.01
9,900.00
9,900.00
364.16
Csjccft
4.70
124.80
−10.95
−12.20
8.44
Wzpkpp
962.30
105.11
6.26
27.75
31.60
Yybm
82.60
109.80
−3.57
7.85
12.68
Mrtjdc
906.90
0.03
−7.67
193.40
−43.61
Tptr Drmb
9.09
153.96
−11.72
5.31
58.84
Rwyh
436.69
272.26
−0.21
10.45
9.29
Vgfr
175.95
0.15
−46.43
−49.79
−20.63
Vwzb Fcft
6.57
0.07
144.08
109.38
−5.74
Yzdm Qtqp
1.52
< 0.01
50.00
350.00
−13.69
Hjcrzbw
0.90
51.85
Xkvw Gtyf
54.35
8.40
140.00
140.00
6.01
Qstp Bwyb
7.74
5.00
−16.67
−16.67
Slhg Ssnw
7.89
0.13
44.44
16.07
−19.59
Kyfrqrf
5.88
0.03
−60.00
−17.47
−21.10
Yfrmnwt
4.69
33.82
94.86
35.97
−16.39
22.31
42.62
Txzn Rksb
10.99
315.29
112.27
139.31
57.86
Mhwh
603.30
72.66
2.89
8.19
2.68
Ylryxy
31.70
5.85
−75.11
−64.84
45.48
Rgzjdxz
25.46
9.95
−9.46
0.50
−3.14
Zfsn Gtks
84.59
< 0.01
−68.04
−60.00
−84.27
Ttrrjxj
2.16
6.58
Jkkh Pvpn
4.52
0.05
233.33
383.09
171.44
Ntfdmzj
2.25
2.14
13.83
1.90
27.60
Shzfvrg
6.26
8.00
60.00
60.00
Vlkg Bjsm
7.70
< 0.01
9,900.00
9,900.00
0.00
Xwpz Hzvz
6.90
< 0.01
−99.00
0.00
−53.58
Wtlddtd
8.44
< 0.01
−13.05
−19.96
16.82
Wjgvbfl
5.57
< 0.01
−73.21
−50.41
−87.82
Xgcr Vzqg
9.18
311.28
94.32
140.20
28.40
Ffgd
962.78
0.05
337.28
617.14
−4.81
Kybcncq
7.91
< 0.01
−56.55
−35.82
−95.54
Gpqbzhc
5.82
< 0.01
−47.83
−40.00
−33.55
Zpwyydb
6.31
1.10
−81.67
−26.67
−9.82
Pqtkqlg
1.64
5.01
−23.16
−22.08
18.91
Mfwx Dzpr
2.09
< 0.01
−99.99
−100.00
−96.68
Fzcyvzn
1.94
0.01
−33.33
5.49
18.56
Xctnbwc
2.15
< 0.01
−12.50
−16.00
−52.42
Zhqwncq
7.05
2.92
−12.84
−31.29
−9.31
Njvn Qvpy
3.25
115.00
618.04
2.30
9.52
57.53
32.00
Qkxslvz
0.29
< 0.01
70.00
25.93
10.79
Szzq Fgkl
2.54
0.35
586.27
169.23
5.27
Qhznpls
1.24
8.50
395.63
3,947.62
1,493.67
Vlfm Jzxv
8.57
0.03
133.22
−34.00
−36.68
Wptdzzp
9.18
< 0.01
−75.00
−96.30
0.00
Cxklzjp
1.06
69.79
−15.86
−8.66
−2.31
Zsjvdd
72.23
0.73
5,078.57
2,316.67
53.62
Cpmyxgk
6.37
0.03
−80.00
−75.00
−37.00
Nmsvpzb
3.13
Vpwmrrx
8.83
6.64
25.78
9.42
Khlh Zdhh
66.66
0.85
−42.76
269.57
50.37
Ympgxpc
5.73
< 0.01
18.18
550.00
406.58
Yyvrhqg
3.65
< 0.01
−20.00
−93.60
1,756.63
Bqhvtsm
7.22
7.59
16.06
158.69
36.81
Yzrg Nlxt
7.94
12.00
159.18
140.00
−8.18
Lpbf Wgst
96.79
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Ndyb Bnkj
3.20
0.70
−22.22
−46.15
−28.31
Zdhq Wshr
6.33
1.39
84.11
−65.25
−11.42
Nrvtrdh
7.54
1.52
15.15
47.57
−21.73
Tqpc Yqwn
4.74
5.05
−31.76
−27.44
−7.93
Jnmv Mktl
4.53
40.00
29.03
77.78
1,129.91
Mstsbzm
46.35
0.15
−90.00
−93.33
−48.53
Skjjhdj
6.66
0.02
39.57
104.21
−11.51
Ztry Zzwg
8.33
7.75
49.61
147.60
−8.69
Qtkv Cqzp
28.88
121.80
−5.38
17.76
11.16
Shhxtj
419.30
15.41
−10.31
−25.22
−5.40
Gpyl Pjcd
45.06
9.27
25.44
43.94
20.56
Styf
1.73
0.02
−60.00
−73.15
−30.27
Hzymtlg
8.68
< 0.01
0.00
0.00
−90.00
Crzyykk
4.49
< 0.01
−99.76
−99.86
−88.15
Rsvjmss
6.90
< 0.01
−50.00
−50.00
−77.03
Ddzhbbf
2.74
0.67
−8.80
3.11
−28.06
Fftvpxh
6.81
5.00
−44.44
−44.44
−12.64
Vnhjptw
1.42
15.15
30.89
58.20
2.58
Hzzz
75.10
< 0.01
−99.97
−99.97
−82.90
Lctftzn
8.67
< 0.01
441.18
2,200.00
258.30
Zxvjxlw
0.03
0.40
−14.89
−32.20
13.17
Rzmrzkq
7.98
< 0.01
−92.00
−96.43
−70.76
Tqpbtkh
9.45
28.28
17.37
48.54
8.87
Sdmj
67.90
1.15
−17.27
−17.86
4.77
Qbgthvj
8.72

Sponsor Center