Skip to Content

Small-Cap Growth Stocks

Stocks of small companies that are projected to grow faster than other small-cap stocks. Stocks in the bottom 10% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as small cap. Growth is defined based on fast growth (high growth rates for earnings, sales, book value, and cash flow) and high valuations (high price ratios and low dividend yields).

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
28.91
−80.59
−81.76
−21.75
Ddjh Jwpq
3.23
17.10
−2.68
−23.80
Cnrt Zvxy
44.83
6.08
−51.40
−55.20
Dspptjf
50.72
0.97
−68.62
−68.72
−24.69
Gnzwdtz
2.07
2.77
−58.41
−69.89
Mqgvwwd
7.91
2.99
4.91
49.50
210.38
Xydqjmv
0.72
1.54
−83.35
−84.12
Zvmgxds
5.94
13.00
−20.69
−8.97
22.85
Xttm
89.17
54.07
−31.69
−20.02
4.55
Cqrv
56.13
3.11
−62.07
−72.86
Gklrvrb
2.79
4.04
−21.25
−43.50
13.82
Fvtpvrt
8.87
0.91
Wkdzcwx
6.13
13.79
−51.48
−60.60
40.68
Csqz Lsng
51.09
8.25
−56.21
−55.38
Rfbk Pdyf
31.08
19.22
−21.42
−18.94
23.51
Srys Fptm
47.35
13.83
−42.80
17.40
116.65
Rfdccgg
71.49
15.12
115.38
24.96
−13.55
Mnqrvly
46.45
2.03
−73.15
−76.77
Hxrnpxt
8.91
14.71
−4.48
3.81
Vdth Kdmx
75.58
0.50
−68.18
−84.95
18.52
Lrnycyk
7.13
2.13
−33.85
−64.97
−10.94
Qfwglgw
1.31
16.33
−29.49
−17.36
14.08
Ssfq
99.02
47.40
6.61
−11.96
20.21
Shgt
16.73
0.40
−95.65
−98.43
Tnkbvfq
7.40
1.46
−88.41
−80.92
−40.41
Zdvkztp
3.42
6.73
−58.46
Xyqltpx
6.53
3.00
−55.09
−71.07
−29.36
Ncpbpwk
5.38
10.91
−28.74
−36.61
Rdrzxcy
51.86
63.58
−25.03
−22.90
9.24
Mvyh
60.86
18.73
−19.58
−42.76
−7.39
Sqgrnxy
62.44
11.89
−15.43
−30.95
Zmxcrpv
96.92
13.87
−30.86
−47.40
Gtnk Bsqv
83.19
3.19
−78.85
Txjjbpr
7.94
21.60
−40.30
−38.23
Wqjl
85.39
1.20
−29.82
−31.82
−39.54
Dpxyghy
1.84
3.55
−82.67
−84.65
Mhlskvr
43.51
0.61
−68.22
−73.24
231.15
Ycvhdkl
5.08
6.89
−50.25
−35.37
15.69
Vylfqqr
6.78
45.71
−40.88
−38.81
9.83
Ydpg
27.45
58.33
−3.59
−19.40
−20.98
Ngxp Bsxj
7.41
65.02
−20.16
3.21
59.78
Fbbx Ywwc
80.26
2.49
38.33
28.35
55.29
Byyzddp
5.42
0.27
−73.42
−85.28
Hyppntx
2.65
3.22
−40.92
−48.64
27.60
Nlkz Gjxq
1.92
27.56
18.33
47.54
10.49
Bsjg
29.68
1.82
−53.81
−53.57
6.71
Pmjfgss
7.12
15.01
−71.65
Czgl Ltkt
31.28
9.18
−47.06
−52.41
37.13
Vhdfryf
83.13
12.44
−15.81
−14.71
Ndgc Nycn
51.19
1.00
−65.52
−90.34
Xfhnpqk
1.91
5.13
72.73
2.60
6.39
Ssxsvfx
4.07
5.99
−47.87
−72.56
Vmtffxr
13.18
13.34
−24.12
−62.35
Htcbvpg
3.64
5.15
−38.91
−44.02
16.58
Nnxbdlj
49.37
41.09
−44.08
−57.36
25.08
Qxpz Vdhp
31.85
99.78
−17.58
−18.61
2.41
Myrc
420.65
41.49
−36.37
−60.84
−4.97
Wlnb Xrfj
6.22
14.26
−9.41
−9.51
−2.17
Yswk
46.86
4.80
−62.56
−59.36
−13.40
Gdxbngq
89.29
0.80
−61.90
−81.40
−33.42
Vzzbtvv
5.68
114.87
41.79
61.26
21.35
Kzdv Hrww
117.09
1.52
−80.46
−87.18
−24.42
Tkljmmy
8.84
13.62
−63.20
−75.03
−2.07
Qphgswx
38.91
25.21
−37.71
−31.85
39.83
Zfhq Ftrr
19.40
1.13
2.73
−16.30
−40.78
Jhjfqqq
8.60
7.88
−40.53
Zdgz Jckr
51.90
1.21
−48.07
−68.73
−45.37
Kwqjpjp
4.38
9.53
9.35
−1.24
Cfjr
13.72
30.93
−53.35
−52.19
2.31
Vwlf Crqn
56.72
6.96
−67.03
Vsjcqhm
69.82
13.31
−34.59
−43.79
−22.83
Dvvy
16.36
42.06
−48.79
−55.35
19.89
Szhv Rxkg
2.75
20.66
−72.29
−83.40
Phnm Bqxs
9.48
5.04
−28.18
−54.70
6.71
Klqmmdd
15.34
1.51
−52.06
−67.60
Bkqygrb
1.64
7.75
65.25
12.48
−7.84
Nqslbys
79.37
4.09
−34.98
−54.51
Hbcf Vvld
1.48
28.79
−10.26
−15.15
60.56
Tmvs
47.38
17.95
−38.49
−18.52
45.98
Wqkp Gwkp
99.87
7.49
−50.27
Dgjj Qpfb
6.26
57.34
−23.10
14.38
46.12
Lnjw Spnv
46.39
65.24
16.50
−6.40
28.29
Rmsn
69.48
6.75
−23.38
−22.41
21.97
Znqj Rncj
93.90
45.46
−55.91
−57.88
6.41
Zwpp Mybs
50.96
92.38
−12.72
−11.22
20.42
Vpvg
545.48
121.10
−28.17
−16.22
7.94
Bfwf
556.56
20.36
−46.51
−58.94
−3.75
Mtrfxfv
34.69
3.00
−54.20
−45.70
−12.12
Kvkhlgc
4.01
1.83
−56.64
−76.72
Dqpdnjl
9.85
17.23
8.78
2.56
54.08
Rtts Ldvs
51.45
12.36
−33.55
−59.40
30.20
Lltbjzq
96.54
1.33
−76.50
Bxzf Rkvl
4.90
14.50
−59.00
−73.44
Lynd Djgq
64.47
1.86
−4.12
−48.04
−26.37
Nthhgyk
8.63
12.36
−10.76
−19.58
56.41
Kscj Bzxx
2.52
22.23
−40.35
−53.41
2.21
Vltt Kplr
79.37
3.54
−9.00
−23.54
3.63
Qcmgfht
3.00
0.93
−76.69
−70.69
18.33
Ghcwnjd
1.05
11.54
−43.24
−63.97
4.86
Yyzstmc
84.91
0.77
−78.31
−89.32
−45.37
Xjpdhsz
0.99

Sponsor Center