Skip to Content

Small-Cap Core Stocks

Stocks of small companies where neither growth nor value characteristics predominate. Stocks in the bottom 10% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as small cap.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
50.41
−41.02
−17.63
51.44
Sknr
5.07
5.85
−65.36
Bjkcyht
50.06
77.35
−27.22
−16.00
15.21
Sqls
74.16
120.52
−28.52
−6.43
8.47
Bdsc
454.02
17.64
−9.79
2.23
9.85
Mqkp
61.93
81.74
16.35
16.58
15.58
Lfgy
18.91
69.92
−2.91
−1.09
2.37
Vrzr
90.22
32.93
1.49
17.59
5.68
Cysr Jxsj
19.70
17.89
82.55
33.51
Tbjh Ctzl
24.94
12.42
−21.59
−15.80
43.82
Qbzj Sxrq
43.73
0.92
−70.32
−78.35
−54.47
Tdjwvng
5.44
1.46
−2.01
−46.91
−62.23
Cdxjpwj
0.32
24.97
−12.48
−10.63
Yvvh Dgkg
1.13
8.84
−17.07
−37.75
−33.82
Qclj Tcyj
23.53
3.39
−53.50
Ypfyknw
3.38
4.98
−72.61
−88.20
Thlmxdp
49.57
6.21
−34.22
21.05
5.89
Vlqsxpj
38.27
24.37
−62.60
−77.34
−34.34
Cnrx
64.10
1.63
−15.98
−57.88
−47.62
Vrtnpcy
4.83
1.67
−44.15
−70.28
−18.46
Zdmynwh
9.83
8.46
−41.61
−49.07
Nlvq Ybgl
69.04
22.74
−34.18
−58.57
−21.75
Cxbh Txvl
38.04
62.90
−20.36
−10.21
−6.88
Rgdg
91.40
72.07
−30.39
−31.06
12.62
Cphk Rgth
323.27
15.64
−28.68
−28.62
10.10
Rdpg Xpbh
83.70
80.63
−15.80
51.33
50.53
Xvcq Hqxx
376.39
10.80
6.09
7.68
Hphm Twzk
15.37
0.96
−30.27
−57.61
−35.34
Jtqqfcz
6.54
15.95
348.31
406.07
−1.23
Qphq Nqpv
0.09
44.68
−16.27
−18.06
0.73
Tjzt
43.40
15.43
−12.78
−11.58
11.94
Rmrw
54.51
26.81
32.10
59.56
12.55
Mgnl
55.27
6.96
−31.90
−50.74
−12.05
Jnpwdjy
28.51
19.82
−22.54
−12.47
19.55
Mkgc Jqyg
45.11
20.31
−17.10
0.00
Vsyp
21.99
14.73
−7.44
−9.29
2.15
Zybb
87.27
20.53
−13.46
17.80
18.16
Pftd
13.06
4.86
−37.85
−62.33
Ntpq Kxwz
31.98
18.75
−3.94
104.71
60.36
Gnsg Ssnl
7.96
28.17
−16.80
−29.33
Zmtp Bnms
85.90
49.30
3.88
−19.55
2.82
Jdgm
83.11
23.74
−12.54
6.03
7.97
Bnkr
44.09
2.05
−46.89
−82.93
−42.37
Byjbyxv
5.11
20.16
−5.04
6.27
1.73
Vygj Pclr
34.15
53.88
−24.33
−2.09
3.89
Krck
23.00
3.51
−55.12
Nwnqfjz
6.96
6.02
−32.44
Fpfl Lrsh
33.23
4.54
−48.87
−61.85
−8.36
Qjvd Tbvc
42.92
20.85
21.47
52.54
16.96
Ckpx
1.08
21.99
−15.69
3.93
23.40
Mqpx
72.73
19.80
−5.09
−4.29
10.73
Hqsw
23.29
2.69
−18.98
−63.84
−31.72
Dfqskkn
0.61
8.68
−28.74
−35.51
−21.88
Ygzshkx
13.49
15.61
−16.88
−59.42
−26.47
Dxrpkzl
71.66
13.72
2.84
11.23
7.60
Lvqk
48.42
7.11
−36.52
−53.80
93.58
Nxdqtff
7.27
38.33
−40.17
2.15
26.24
Xqgt
27.87
14.24
−7.47
−2.00
−10.37
Zrky
3.06
75.45
−24.72
−23.72
−3.44
Ntzk
48.70
8.97
5.04
7.43
42.50
Xjqnrgm
70.17
3.99
−29.63
−54.14
−13.38
Ydtz Zbhp
5.89
0.38
−51.95
−74.88
−50.40
Vhrcrrk
4.62
32.42
−16.84
−23.82
−8.06
Lqbj
0.78
225.55
−28.99
6.64
22.13
Dggm
230.21
1.05
−32.69
−72.30
4.13
Brpjltb
7.58
38.19
−2.38
13.39
24.82
Jclh
63.89
54.30
30.45
4.39
3.39
Kqwb
63.88
83.33
−24.20
21.32
15.99
Xghx
72.47
41.91
−20.37
−24.74
11.73
Hnhp
30.85
23.56
−52.80
3.65
95.84
Jrhpxtl
26.10
8.09
−33.58
−40.30
−2.95
Tjnh Slbs
40.67
30.70
−59.94
−63.92
Qvnynyb
44.83
33.27
−23.06
−23.08
14.66
Bfym
95.20
21.46
6.56
−15.48
−14.59
Lqts
94.65
11.02
−42.15
−54.72
Lntd Lwjy
68.74
1.40
−51.56
−47.76
−10.15
Lnpnxwd
3.48
79.14
−20.51
−26.34
−6.34
Sttg
82.65
131.13
−9.74
13.89
13.69
Rxlflk
205.39
20.50
−31.94
−51.82
−3.82
Bhct Lbzt
17.59
14.06
3.01
9.53
3.21
Gmxchmw
32.42
79.46
−13.65
5.16
24.68
Mgnj
81.94
0.91
−40.59
−59.52
−11.72
Dddlngg
9.12
13.61
−28.96
28.34
9.74
Yxlk Blyv
92.27
11.00
−1.79
−14.86
3.40
Bgrmnhz
93.93
20.19
25.44
Kwxd
58.69
4.90
−20.07
−35.86
20.80
Hvpl Cqmt
2.61
90.36
−9.43
−3.16
9.96
Qdzqxj
763.19
28.81
−8.16
Lksc Gxvr
90.42
1.16
−15.94
−75.00
4.72
Ymkyqjt
2.58
15.37
−33.12
Yxjv Vfrh
26.46
30.57
−7.66
30.23
31.40
Kpgvpk
79.75
8.84
−9.15
10.29
−8.18
Qbld
4.94
0.71
−73.69
−86.50
−64.81
Pdrztps
3.92
172.63
−9.70
14.14
19.93
Rvsnfl
921.71
508.41
−17.81
44.35
17.67
Pqzz
46.92
5.00
−37.50
−37.53
−26.90
Prnqppv
7.95
0.65
−38.96
−75.17
−26.58
Tljtnxy
7.85
3.67
−27.18
−63.30
7.43
Nwqhmpn
6.18

Sponsor Center