Skip to Content

Small-Cap Core Stocks

Stocks of small companies where neither growth nor value characteristics predominate. Stocks in the bottom 10% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as small cap.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
24.18
−22.10
32.86
9.87
Mwwx
8.74
9.63
19.18
20.53
−1.18
Ljxd
77.14
0.27
−54.32
−84.88
−41.22
Yvmzvzb
0.41
26.84
−27.24
−16.84
−3.41
Zxvgmk
18.32
75.35
−20.90
−3.15
7.11
Lmxs
31.78
15.15
−10.69
14.64
Nysn Zvfy
38.84
1.12
−39.13
−39.46
−34.52
Dmyzgfk
5.39
28.69
−5.19
32.82
9.27
Mngt
14.17
0.67
−42.42
−77.05
Zbhmsvq
7.19
64.50
−51.15
−17.92
28.13
Wlqp Mbvp
711.91
7.39
−18.79
−15.20
12.79
Wcfvqvm
70.49
63.81
−28.98
−36.75
21.38
Hfwz
99.98
44.66
−46.72
−43.12
−10.01
Szpx Pftg
13.45
27.18
−27.90
−37.90
−18.27
Vmjx Gxtg
34.17
36.74
−22.98
−47.78
0.23
Kqvspdl
41.18
17.77
−20.17
−40.69
23.96
Wvcf Brzh
38.83
12.42
−36.44
Gtgjkbk
41.88
75.14
−18.12
−4.57
30.46
Kppg
47.13
73.13
4.08
29.89
24.19
Ltrr
46.61
87.52
−17.17
−8.89
10.84
Skct
45.35
19.33
−27.81
−5.36
17.64
Vyxb
29.89
160.13
−23.75
−25.65
0.55
Ddff
702.47
112.08
−12.97
−18.96
13.43
Nllt
395.50
16.40
1.95
7.19
−0.55
Frnk Rwlb
34.66
27.66
5.75
18.46
10.95
Pdtk Xscp
88.25
49.58
−15.44
−22.18
−11.26
Mzvd
32.46
8.32
6.39
37.98
33.08
Zkqb
11.30
13.48
−24.86
−66.05
−33.78
Twyvgty
56.62
17.49
−7.11
−4.54
2.90
Xdch
9.11
6.23
−40.55
−20.84
Swfvzbg
51.92
106.31
12.12
−7.61
−2.46
Pcnc
92.85
16.41
74.57
46.26
11.19
Psbv Vqtf
36.03
69.34
−31.48
−32.27
−2.92
Mfxn
61.02
2.36
−45.87
−56.62
3.64
Hfnjtbk
2.62
83.60
−16.11
−1.23
2.86
Dwhj Fzsp
617.01
247.91
−0.81
2.55
28.20
Pfvn
126.51
69.35
49.12
124.94
50.35
Yjrg Jxvq
94.75
29.88
−19.54
−6.44
20.92
Wvgszx
57.07
22.01
−30.24
−12.10
−8.41
Czjq Tznq
88.53
3.72
−40.67
−46.55
73.68
Lpdphkv
1.89
26.22
10.21
30.77
Ysvn Yhkg
62.60
21.14
−25.75
−6.54
22.50
Yrzk
9.62
9.80
−28.47
−9.43
Bmqq Cjly
18.32
50.57
−3.69
11.54
7.71
Ylhy
74.57
32.37
−17.62
−6.27
9.49
Jysv
97.71
132.27
7.91
182.39
88.15
Wvqk Mvnw
169.36
12.14
−23.50
−35.56
Yhbf Tvhx
30.41
40.45
−9.18
−14.93
−22.94
Lhhw Rzwx
50.66
14.23
−19.24
−16.00
4.36
Jbmkxv
69.22
2.99
−45.74
−46.70
−29.85
Zrbcdpg
8.69
29.18
39.14
69.61
2.06
Bspp
18.66
6.55
−51.05
−66.94
−14.01
Gbsvwqm
0.40
1.22
−53.08
−72.21
−29.29
Qtmzhcs
8.00
29.08
−21.66
−13.25
−9.37
Sbnt
23.68
9.58
−46.95
−53.13
Fgtj Zhgk
94.33
1.42
−36.89
−75.00
Hbsqbnr
1.32
19.26
−7.36
38.56
18.96
Wnkz
34.15
6.36
134.69
61.42
−33.74
Mlspltm
49.16
0.20
−72.78
−90.45
−69.37
Ffkwcxl
7.55
102.34
−31.38
5.41
27.01
Qfbg
874.94
125.81
−35.07
−4.00
16.48
Dtkr
726.55
37.50
7.81
48.79
49.16
Vvdq Jlqg
23.10
176.27
−27.31
−26.49
4.43
Glcw
169.00
117.29
−10.87
12.88
31.92
Tplnrq
605.80
23.83
−21.69
−9.25
6.94
Ywsq
62.48
57.67
1.35
−5.79
0.08
Mcsp
6.80
10.67
−26.46
−25.10
13.91
Tchxfzp
38.91
6.59
−23.90
−52.38
−2.91
Prqqyly
16.01
190.01
−23.01
4.87
4.42
Hqnx
662.13
81.43
−9.59
8.03
5.49
Rfcr
58.56
5.61
−7.35
−10.89
−2.89
Kvbw
9.13
2.06
−14.88
−70.49
4.60
Tsdyywq
8.45
132.36
−46.07
−12.57
−1.04
Pgly Hrpk
794.09
60.91
23.69
12.37
−7.41
Qnjh
56.91
43.06
−20.71
−32.24
8.29
Tprv
5.65
0.73
−43.41
−61.78
−57.63
Lhbcgwt
3.33
29.49
−42.46
Cpmr Fgmk
63.54
29.62
−18.27
−22.82
−2.23
Xlgn
13.95
4.85
−51.11
−61.57
−38.84
Dkfk Vjjp
82.06
78.72
−28.99
−14.67
7.50
Mncj
106.37
10.43
−44.16
−29.81
−22.10
Xkpr Hstd
55.99
26.71
−26.46
20.52
29.60
Fbcbvj
98.23

Sponsor Center