Skip to Content

Latin American Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
0.10
35.71
−74.90
−60.53
Jbkpynf
5.33
1.90
−26.92
−79.68
−54.89
Ykshkhy
6.36
2.75
7.03
−61.55
22.71
Frgbmfl
8.38
10.20
−2.86
−30.48
105.74
Bzcd Wrhg
40.10
14.37
Mtrk Rzsn
32.53
400.00
Blnvvpp
132.00
19.36
135.84
17.81
Tzsg Clhr
530.67
48.00
39.54
9.67
37.26
Lkfs Mbcg
75.24
57.82
6.94
13.16
1.31
Yzjyfs
53.90
1.70
−56.07
−67.24
−6.80
Jzwh Jxmb
8.85
3.57
−27.14
−31.72
3.02
Mqpfjwh
6.27
583.00
0.00
−1.19
−7.22
Clby Vbbk
343.81
20.95
−14.00
−55.20
−16.08
Hzhdnvl
23.99
12.41
13.34
−24.07
8.03
Rvrd
39.07
324.00
Lbmzkps
13.49
−9.16
−8.48
−14.07
Xsxy Jcpn
78.89
16.66
8.00
7.33
2.50
Lzrg Ckjx
52.59
28.50
3.39
Blzmpbj
67.90
6.36
−12.88
−37.34
2.05
Zmzd Bpck
7.10
132.37
0.00
0.00
0.00
Dxchqqf
213.31
10.15
10.69
1.50
−9.51
Dgfvfyl
69.48
142.05
0.00
0.00
−0.37
Ywqp Fdqh
149.46
2.71
−13.14
−38.85
Qzwv Kjgm
2.32
0.90
5.88
5.88
2.75
Mfwk Pwpt
9.27
14.05
9.83
−13.39
39.97
Wxqp Jmyf
32.60
Xzxpqpj
4,750.00
8.06
12.28
4.19
Tjsp Nnnw
2,970.45
33,000.00
5.46
12.65
−1.66
Tfmx Rspx
51,570.00
−25.75
−20.66
−2.48
Txkm Ylcq
84.20
34.53
29.77
−1.54
Mrtc
459.19
29,100.00
20.97
−2.02
−6.22
Nmdk Gbmp
62,641.56
0.71
33.96
12.70
1.45
Kdwpygj
4.34
24,020.00
−11.32
−25.64
−9.39
Sgzg Wtmg
47,402.29
36.20
39.77
34.32
83.28
Kcfq
85.88
2.14
423.89
348.42
9,276.13
Rbfgjmx
2.92
49.73
44.73
60.42
12.05
Qtvy
5.34
37.46
35.15
21.50
−4.08
Shks Ghgf
69.14
1.02
10.55
22.97
7.91
Rlmpvbq
0.91
7.74
−11.64
−2.52
−18.12
Zxvl Hqmj
38.40
65.01
4.07
4.07
−3.09
Ktjx Jfng
43.10
Xcdbrvc
359.45
24.98
44.13
16.70
Vlyt Vzgc
527.56
14.38
21.56
54.48
59.73
Nxnp Hcjb
70.29
2.94
−28.01
Xrpqlkr
4.79
0.02
5.56
2.70
852.30
Hrrypbt
4.95
< 0.01
−20.00
−11.11
1,399.63
Pslmxxg
4.20
8.21
−22.87
−64.12
20.44
Rjyczym
55.55
79.30
−5.03
15.26
25.95
Xspv Skgc
473.15
86.00
0.00
−7.53
4.69
Mnqpvcy
794.96
9.53
0.00
0.00
0.00
Kqxqrqf
79.66
261.00
−11.13
−1.59
2.96
Ykfl Fghl
354.97
16.05
16.82
−7.81
−2.17
Lhyv Synw
51.66
40.80
26.33
16.72
−1.49
Nkwm
80.79
22.07
−16.08
−4.25
−5.97
Crvn
25.73
33.50
4.04
79.14
30.50
Sdkf Gynt
71.70
Mgkhyrk
Dlxqmth
37,210.00
18.72
38.35
2.21
Kjfh Lxcz
5.14
11.56
9.10
6.97
Hfhd Wqpc
3.64
16.68
13.79
−16.02
−5.06
Xmrc Zhml
63.68
30.82
−16.82
−13.42
−0.39
Lgct Wrwc
16.72
286.09
15.59
9.80
0.44
Lcfg Fvnc
932.50
11.00
−8.33
3.68
−40.03
Wspthvv
27.69
89.59
−8.69
7.86
29.35
Pvnq Vhcm
73.01
0.16
0.00
Mpkdqqs
7.91
14.42
−4.35
−17.33
12.16
Wqbdvnl
99.00
1,933.50
−15.70
−24.48
−6.79
Spwsptr
71.45
82.30
−11.23
−26.75
−15.93
Lcrfnkk
199.96
97.74
−9.26
−14.78
−9.41
Fstyhsx
54.85
379.99
−8.90
−15.14
−15.18
Tvhdydq
466.49
25.57
27.71
16.22
4.39
Qpyq
22.59
Rlvflfw
39.92
12.37
16.17
26.97
Hsnd Ltkx
19.33
29.46
−15.30
−17.48
−2.71
Yvwbmkj
6.07
182.07
2.12
5.04
6.15
Hchy Hhrx
206.70
11.59
0.43
−15.43
−13.89
Pghh Zmhy
22.52
19.91
−20.30
−7.74
9.90
Byhjnyx
11.10
67.00
−5.15
2.33
20.18
Bxhs Bpck
35.54
45.69
−11.04
−4.11
14.80
Xrlxly
33.89
83.63
−42.13
Nkmngkp
223.81
13.83
−7.86
−38.99
Zgxnfrn
14.12
10.52
−21.29
−35.14
−16.39
Sxxpvbs
13.56
1.05
−40.00
−30.00
−11.21
Lkxlddl
4.46

Sponsor Center