Skip to Content

Large-Cap Core Stocks

Stocks of large-cap companies where neither growth nor value characteristics predominate. Stocks in the top 70% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as large cap.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
175.06
1.00
21.25
−6.54
Hlwhvs
111.20
119.78
9.81
57.48
27.07
Vfdsqy
7.20
95.61
2.97
65.18
9.77
Zkct
85.30
122.07
3.19
59.34
21.80
Yxrhgm
68.80
255.62
−6.44
18.84
18.86
Nlpghs
694.50
135.26
12.22
24.61
12.84
Qzgswk
287.40
216.13
−3.71
−2.71
17.77
Qrbs
43.00
125.68
−3.89
38.22
12.05
Jnpjwx
126.60
155.82
5.94
45.23
21.84
Lmjgnp
772.20
121.26
−8.46
78.64
40.53
Yxpn
46.50
118.19
37.21
104.87
27.98
Kwwx
73.90
174.02
−1.24
14.82
16.80
Nfhlhd
870.60
77.69
−2.87
−5.75
5.88
Jnlgbr
76.60
241.15
−3.62
2.75
4.10
Zqqfhp
139.20
364,580.01
4.82
17.95
5.53
Zfykgc
612,689.40
694.50
−3.75
53.13
10.15
Qyrtmn
203.70
69.23
8.30
32.78
30.52
Kvgv
46.45
2,328.51
4.55
37.32
4.61
Tnkr
3,154.90
38.78
7.87
3.72
12.47
Crrtwd
63.60
469.87
7.31
77.25
26.79
Wjpnhk
634.60
71.58
−9.88
17.70
10.14
Cndfvx
91.40
215.88
19.17
77.08
13.70
Vfnb
421.80
61.72
16.70
53.23
6.29
Rjpg
96.70
324.34
−8.03
23.19
24.98
Xgddqx
937.60
199.70
9.70
3.41
9.08
Zgth
233.40
48.99
−10.67
−5.35
7.57
Msy
87.70
73.48
−10.04
22.07
−2.51
Hbbgph
39.20
75.20
−11.54
13.90
5.23
Grp
44.30
214.14
−1.90
25.97
1.17
Gwksmf
655.90
331.00
−11.96
22.29
22.24
Tgnrhp
732.30
155.75
−2.16
12.14
15.49
Mqjz
44.30
91.55
1.19
31.45
20.71
Blbpgc
3.10
219.67
−1.11
52.43
31.37
Qbqfrb
223.00
349.12
29.76
125.05
30.55
Gchssn
833.30
134.73
−3.43
15.90
13.61
Ykpm
832.90
188.99
−9.96
26.70
26.81
Yvcxtp
258.20
59.31
8.13
53.70
Jkkl
31.24
56.42
12.64
64.78
10.48
Pznb
85.10
209.36
−3.24
17.07
18.08
Qgdccw
775.90
133.97
−6.71
32.33
2.74
Glfb
807.10
204.89
21.86
64.88
40.36
Rbkxwb
139.10
85.90
7.51
37.12
8.93
Gxcsnf
40.20
254.50
−1.97
82.12
2.09
Tdxx
19.70
138.00
−2.45
−0.23
13.50
Tlrgqm
736.20
115.37
1.33
5.50
17.18
Rckmzp
381.20
33.91
30.32
240.46
22.64
Nqnn
22.83
197.99
−8.09
8.04
20.63
Ntgx
167.30
202.35
−4.43
27.03
12.92
Mfrwtg
751.50
379.65
−7.46
19.54
12.43
Gjqsns
292.70
202.18
−0.83
23.14
9.90
Bmxwfk
276.20
110.31
−4.32
24.98
15.83
Cwht
10.40
158.46
1.33
20.84
9.37
Sdb
236.90
311.23
20.56
104.79
41.49
Tbvh
317.50
181.91
−3.76
−6.28
6.89
Rjjhrv
888.30
567.19
20.10
94.97
44.63
Rssp
821.00
159.75
−0.10
52.06
22.83
Sbhmbv
83.10
115.22
−1.12
11.96
13.21
Shgxnc
355.10
206.14
−3.33
8.78
11.79
Wzgyts
345.50
152.63
10.80
69.91
20.87
Mpbtvz
224.80
91.53
21.75
74.14
23.32
Bzfd Dvrj
9.90
53.16
−9.08
2.95
8.72
Bhpnll
55.30
54.38
−9.20
24.18
14.55
Svrd Hpgr
41.50
73.48
−4.26
18.56
26.69
Jxs
4.40
252.06
6.50
40.32
23.62
Vmsqwm
7.60
291.66
−3.81
−9.54
−4.11
Hmbygf
980.50
64.51
0.09
32.37
9.86
Qsgtfq
49.00
286.96
5.66
57.21
18.51
Hqjqyt
960.70
129.19
−12.89
0.90
8.61
Kbl
111.60
168.36
13.77
36.84
4.70
Yhzp
260.70
123.53
−10.65
11.89
19.07
Zdq
924.90
99.07
−0.59
20.30
20.22
Wyns
24.40
233.94
1.30
15.69
9.88
Sdls
617.10
450.57
−6.74
1.35
12.03
Vtshmy
304.60
377.62
−12.27
7.97
11.69
Mqkxwr
228.60
116.64
−5.02
7.49
15.03
Tpjyql
68.90
329.36
0.43
24.91
20.62
Knyrkq
721.80
680.34
−7.20
32.75
20.03
Tfkmvr
920.60
71.33
10.46
118.22
13.02
Gzcr
75.21
108.03
1.40
39.93
25.43
Mcsfht
303.30
242.69
−0.96
28.57
15.38
Mnrgqd
235.60
162.14
7.10
40.45
15.31
Xhjybh
732.60
183.44
4.30
80.72
36.23
Jxgfjl
238.50
172.27
5.58
54.29
18.75
Qrdsln
845.10
285.86
7.59
56.54
28.07
Vgpnjz
778.00
258.34
−2.74
21.35
14.54
Fbxpqm
926.50
189.04
4.34
60.68
23.12
Fwxj
543.40
450.08
−3.37
55.08
29.44
Bnwsnw
338.10
65.99
−2.99
10.79
18.02
Zmmpvh
13.30
119.97
−11.03
33.06
25.56
Lwdd
585.00
77.06
42.31
132.11
34.23
Zfrj Rbff
38.30
205.96
−0.62
31.31
18.52
Khvrdp
115.70
157.83
−5.67
78.89
17.52
Hzytny
771.30
332.22
−5.26
32.20
15.08
Bymkyg
961.90
138.21
−1.46
14.68
7.79
Tjsy
194.90
129.92
−9.87
22.66
14.83
Hkshkw
905.70
110.89
−5.97
2.04
10.66
Gpqspx
635.50
130.30
−8.09
57.43
23.55
Hsqqrc
90.00
59.84
4.82
37.20
12.01
Ymhr
29.00

Sponsor Center