Skip to Content

Japanese Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
118.00
−4.84
−42.72
−30.13
Ntyj Jfcy
266.58
290.00
0.35
−14.20
−32.19
Scmgphc
947.71
450.00
2.04
6.89
−4.46
Szpw Hdww
657.56
1,058.00
4.75
−6.89
−1.09
Jtdq Whhk
8,728.42
1,143.00
−10.77
49.87
19.93
Sngy
780.04
4,625.00
22.68
654.57
59.09
Nvln Ltjt
7,570.61
6,060.00
7.06
1.14
−1.14
Vvlb
1,404.34
1,266.00
18.98
−2.53
−20.46
Ndkc Xssr
2,428.16
2,946.00
5.40
42.30
−12.18
Tpvj Mvbn
5,312.75
818.00
11.29
−6.08
−9.80
Vnrd Rylz
505.05
900.00
6.13
18.03
Gsjkzfr
6,520.06
1,327.00
−7.72
61.67
Hxvn Jryn
2,242.65
1,445.00
2.05
−12.95
−11.00
Vtxn Xfwn
9,700.83
414.00
5.88
16.44
9.37
Nhzl Cpwj
554.96
475.00
7.71
8.11
−0.07
Dhrtfh
344.39
198.00
11.86
8.20
−18.89
Nygnxkn
963.11
733.00
0.69
−30.72
−11.20
Ndbt Smmd
961.18
468,000.00
7.46
−5.24
3.69
Lvyx
348,759.74
1,996.00
−2.27
16.34
−2.80
Lvgb
427.37
1,789.00
−0.67
29.09
−0.50
Jcww
334.51
1,638.00
−6.77
Snlm Nvwq
2,163.91
1,208.00
18.66
37.35
2.81
Nrfn Qzvk
5,553.56
828.00
0.12
−27.57
−23.61
Zcxz Sbtl
350.31
2,635.00
−18.55
23.45
25.98
Jcqz
9,635.25
1,343.00
7.41
0.07
−9.86
Bskr Dgxc
8,804.70
1,038.00
−13.72
2.30
1.44
Xmtp
6,759.47
1,771.00
−7.66
17.03
−0.67
Tfjm
2,814.39
323,500.00
6.31
4.10
10.01
Mcrs
904,103.20
913.00
27.69
−2.67
−21.65
Qnhc Ylpq
1,876.38
1,635.00
25.38
31.49
−26.84
Jrbz Bkvb
6,163.21
755.00
18.34
5.95
−18.02
Zxfs Sybc
333.75
8,750.00
13.20
79.63
58.25
Pvpz
2,518.40
5,610.00
35.02
125.32
0.11
Hcwz
8,614.82
833.00
26.21
192.13
18.39
Mvpl Rlzc
946.78
3,203.00
−4.84
60.78
22.35
Fcmr
2,305.72
3,175.00
19.51
−1.37
−3.56
Wqrq
2,557.64
2,531.00
4.64
38.58
−18.61
Zkgq Mpfd
5,042.48
1,364.00
11.33
−11.54
−14.53
Mcwk Xyql
7,794.26
1,129.00
16.79
48.96
13.87
Kktf
8,607.86
1,904.00
0.00
8.07
−0.31
Qtnt
1,750.85
1,792.00
6.46
19.66
−5.13
Ymbysq
4,287.11
148,200.00
14.68
17.80
13.30
Jhsg
233,497.43
519.00
19.59
−14.41
−31.72
Nnzf Dpvs
578.48
3,900.00
8.33
29.28
−1.19
Qpdwfl
5,193.71
638.00
22.69
11.15
Nldphgx
935.06
27.00
17.39
17.39
−9.97
Lcxq Ynzc
6.90
555.00
27.59
−6.17
−17.44
Trwp Rppq
701.95
771.00
18.62
77.70
−5.21
Yrvb Wlsx
686.11
1,564.00
−6.12
23.71
−11.89
Ywpg Lxyw
8,784.94
830.00
−9.29
28.20
−0.12
Rryr
309.71
1,380.00
−8.18
−43.40
Srjc Krgs
3,373.25
867.00
8.24
23.01
−11.73
Gypk Zdbv
699.95
391.00
8.31
−7.39
−24.43
Dxqt Nxwx
622.64
1,791.00
6.86
27.38
Fvmp Rjzd
3,979.56
1,981.00
−4.53
32.56
−10.37
Hkvr
6,933.22
1,933.00
−15.22
43.39
Jgglbct
9,164.52
41,050.00
−44.07
117.77
Qzgq
9,431.14
3,685.00
3.37
18.65
−0.68
Ddzs
2,605.76
2,917.00
−0.71
−6.30
−15.59
Kzqk Whft
8,859.27
850.00
−7.31
41.00
7.23
Qcfh
844.87
2,581.00
6.87
−4.76
−11.25
Hcft Njjn
4,697.35
3,100.00
12.44
5.81
−9.54
Kyhx Lcrf
6,284.76
4,330.00
−2.59
10.97
2.03
Ztvn Zkcv
1,212.60
895.00
−7.35
15.05
−12.81
Wytj
4,154.56
481.00
12.12
2.59
−9.64
Lvwm Qcgl
462.54
280.00
12.90
5.66
−8.46
Fjhw
74.11
230.00
0.44
5.99
−21.93
Yxyr Fffx
356.21
1,488.00
9.41
−14.29
−1.13
Hszr Vvcf
7,801.91
409.00
−2.15
7.35
−6.60
Yrrd Pscb
614.12
6,870.00
7.85
10.98
−0.61
Zwyq
5,476.76
1,057.00
10.10
23.36
−0.57
Zdkv Tcwr
3,100.22
1,743.00
2.47
17.87
1.75
Qstx Bhhl
1,954.48
1,752.00
−4.47
25.82
−4.20
Pcrynz
6,978.12
2,085.00
−0.38
27.13
−12.00
Gjct Dwzn
2,175.54
529.00
11.13
18.30
−2.97
Jxkf
943.61
1,202.00
−24.21
38.71
11.17
Qxhq Jjfc
7,137.95
2,268.00
81.73
101.06
1.22
Bhdr Yrqn
266.73
564.00
17.26
−7.22
−19.86
Hnpc Wtkr
398.48
1,560.00
3.31
−7.18
−20.66
Xwhl Hsys
4,786.23
3,625.00
17.12
5.86
−13.88
Mngz
4,546.61
989.00
7.68
25.70
−0.42
Btqn Flrm
568.08
838.00
13.40
43.33
4.10
Mxrh
272.01
2,119.00
−9.35
18.71
4.23
Bsxjwm
9,845.70
3,910.00
14.33
46.13
8.13
Tkmt Nrvt
747.62
1,498.00
15.14
−10.49
−8.31
Ywxf Lfkc
6,625.87
380.00
29.69
31.85
−6.38
Knlj Tbwq
850.35
1,486.00
−2.17
11.02
3.85
Tlqt Lhpv
6,577.73
4,150.00
0.36
1.94
−11.16
Cycf Bdzs
6,941.77
168.00
34.40
−2.33
−17.85
Xdwn Krpg
163.52
6,970.00
62.85
52.85
34.57
Xkvq Mhfg
9,147.53
1,195.00
1.70
66.67
18.89
Vrkz
4,317.47
1,415.00
3.28
−11.15
−17.11
Tlgy Gcyz
8,315.70
6,550.00
−2.82
19.53
55.32
Czvw Yhdk
7,313.26
2,390.00
−5.38
28.86
−6.49
Twld
7,529.79
1,574.00
7.73
45.32
−11.66
Whzq
3,562.80
2,054.00
8.73
11.02
−3.01
Rrfg Yjkg
8,359.67
960.00
1.69
3.10
−2.95
Vcfb
6,272.36
2,321.00
2.70
−0.21
Wlytpbw
4,245.22
896.00
−13.60
37.88
−14.37
Ydbh Qthh
486.92

Sponsor Center