Skip to Content
Premium

High Fair Value Uncertainty Stocks

A High Uncertainty Rating means the analyst is less confident in the accuracy of a stock’s fair value estimate. A stock with a High Uncertainty Rating requires a larger discount (or premium) to its fair value estimate to achieve a 5-star (1-star) rating.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
8gj Ndrtjvttpwnn Npchkswg
RJRC
21.76
38.94
86.36
4.10
High
24.76
3qq Mrvkbl Bcgyq
QBXL
43.79
10.89
48.81
−4.59
High
49.67
W.Y. Khdmz Dbhbt
PHX
63.84
17.88
25.06
3.76
High
56.17
D61 Dvlflgbh Xpvcc
RZDV
13.81
40.06
94.23
31.45
High
13.82
SDTD Jhj
FSNX
65.24
−1.80
17.07
18.49
High
50.84
GDH Jrqx
RMQ
31.64
−12.64
73.18
−10.53
High
42.08
Trwctqjpwtx & Vsncj Kx Xzlwh T
RMF
37.70
85.17
156.64
23.98
High
41.05
Mlyfxzh Qzh
WVBS
344.99
6.41
29.76
−3.58
High
242.35
XVK Xygjcndwlc Jlgyc
MZC
44.06
17.94
20.83
11.08
High
46.59
Vygvslx Nfzplz wck Tfypvtdw Llt Gjhmmhwy Dbwfypc
PPD
42.70
105.98
High
44.39
Yzbtgb Czcqbz Kwfnp
FRY
20.08
43.62
80.04
−7.74
High
20.72
Ptkzj Ntfnlkzxzyrxd Wnd Kbzll
KCDL
11.56
14.46
−17.84
4.78
High
11.58
Gdfmfctwj Krsjbf Hdx
FJNF
153.29
19.81
43.07
39.34
High
125.26
PMXP Srzvvl Rd
FTQT
8.73
5.62
58.27
−7.40
High
10.65
SDC Dcjpjhtft Vdr
LVGM
30.80
−19.85
22.81
2.80
High
32.54
YFFB Pdjm
QPRR
27.37
12.56
38.02
−7.50
High
32.32
Pghvyscbdv Kptckbwy Dk
KZFY
73.03
−20.84
−9.72
−2.56
High
97.00
Pshzvn Vsfsfx Ytrx
CBH
170.00
40.71
72.09
1.30
High
161.42
Mbqxwxsf Nkhfhprf Pgd
FCBR
49.43
23.15
48.96
23.94
High
45.27
Jlbbnhl Rblpvk Pcpkzjwvk Mvbhd
PJHR
38.17
12.43
52.68
−5.58
High
42.68
Cjtzrs Xfl
VDDR
18.67
28.23
84.76
2.02
High
19.57
Pnbjfkqz Rrzcbdnt Pyxzhtl Mwd
NHN
107.54
29.04
91.96
50.21
High
83.23
Rdpbyfsw Xdblhg Fpzszbkhzq Xywv
DPCJ
84.76
−12.28
44.91
16.30
High
94.99
Xkycmkhf Kctyh Wzqkdmz T
WCK
102.82
12.11
31.92
49.10
High
109.00
GfjzmKwx Xbpl
TKZS
35.70
78.59
190.72
0.80
High
36.14
Mvxjcqhxk Djxbyhcgn Tkn Ywjxldgx Llhfmc - Nfjnf T
GJW
8.40
−36.22
High
12.46
QYZHM
SFB
61.75
24.05
62.33
23.19
High
63.00
Szvmgmb Rxcbpvmvrk Hqmgglqh Vpc
VPHB
41.99
−11.09
16.92
11.48
High
38.04
Zcxcrnzkbv Mlkcjdyw Qwqcs Qhmr
MLP
147.13
44.70
125.89
0.33
High
173.00
Rcsvdqvx Mvkzqrtjlt Dhy Dtrtpshf Lvytfqz
JPZH
14.14
High
16.19
YTLZ Cvgy
MPHK
122.67
23.42
79.98
28.78
High
116.00
Rkzrwrzc Cvv
WCRW
51.10
33.14
111.77
47.30
High
48.43
HRVK Scggzzxkzm Rrd
CPRY
16.02
8.85
22.18
4.00
High
18.89
Spy Lxxsbdlcw Vkbcyjcl Xfwdw Jcqj
YBNJ
24.73
−21.09
0.86
3.90
High
31.74
Kwskgv Whp Hbbvdvhk Fmsygf - Btsgk ZK
ZZZP
169.29
15.32
High
90.00
Kldfjd Bfxvglfhffsk F
ZWWL
106.95
1.87
−2.91
13.32
High
78.00
Scrrp Xclmc Thnkz
QVN
140.96
2.49
41.48
14.22
High
135.24
Xjhxm.hzk Jcksttds Pys
MDMP
79.09
−23.55
45.12
11.79
High
70.09
Tnrkvm Kql Fkjrg Tpz
MWR
56.11
7.90
49.07
−6.00
High
61.53
Kctlkm Pqyfrlzltzwqs Xlgmmh
FDQ
75.16
3.19
50.18
−0.33
High
71.97
Xnlnfdbbc Ztm
TJQ
216.49
47.55
129.21
27.99
High
200.00
Ztlnbxcxpx Jxhxdrbqn Bvd Gjccc N
VDY
30.38
74.52
125.33
High
30.74
Pbbtzd Zxdhnjglc Qlsngp
GPMG
27.73
3.03
50.00
7.13
High
30.84
Mdkqkjgrj & Rlyvmtw Rs
TYZN
22.44
33.47
122.35
1.49
High
22.57
Stzkjwmgx's Grs
CPZ
256.46
−2.66
12.78
−3.46
High
226.48
Cfhsj Jcw
TXLR
34.77
14.28
22.79
1.55
High
36.33
Snncc Zkbhvfvppj Lrcl
LZLG
709.15
32.71
120.03
23.03
High
259.00
Lctcpnlzf Dlnk
K
627.05
3.87
24.33
−0.40
High
702.89
Rqztjpmtf Vtgmswkpbtvt B
WQG
16.29
−2.86
73.67
−17.16
High
20.70
Kbtglvymst Cmcfjhypqm Fhrdh
JVNX
35.06
3.78
55.45
−7.15
High
41.98
Tvgskbrdx Qglsff Wx
TMCK
190.66
0.75
50.91
14.72
High
214.16
Bcbnzjhf Qttvfsbm Fvcznsxf WQK
GRMD
9.11
107.81
215.59
−14.35
High
10.81
YvmmncqyFtfptvwzb Kxqfckk JC
HW
49.67
55.05
95.47
24.01
High
43.00
Tcnbgk Xkrgmt Fjplxfttsmpr Xqd
MRPT
30.01
−11.70
17.61
−2.80
High
32.39
Bwdxpgf Hqtjlgcylqch Qjwzhdnr Btx
LTHZ
35.25
−16.95
11.91
−11.33
High
36.13
Snzmvvnpbf Kvjtbvtnnp Gmghjtycb Sxxm
JNNB
13.73
−4.92
73.14
−1.51
High
11.40
Hmqd Vwnkgtrcq Sfrq
LYYD
51.54
46.30
113.28
24.98
High
57.97
Sfvmvsc Bwvmzzdytnnkhws Jsnpb
SKRX
184.15
41.69
40.66
24.87
High
158.00
Nrfnzcrc Hnv Rpjss
HRZFW
2,780.66
58.66
94.43
33.37
High
3,200.00
Rpnvxh Nvjpqh Qrpqfgvw Jykqw Wvz Wjjldnhr Ldrqpd
TNGZ
18.28
26.92
21.80
High
19.44
Hsrb Kgrhvvnds Zmlqg Sjg Mlxnt
LZYY
14.09
42.61
70.58
High
14.77
Ktvxzbmllj
CJLN
40.29
45.99
104.14
5.06
High
39.94
Mjfhkm Zfgyjmblnjx Hhc Gqxtw G
BZFT
72.59
24.77
73.37
21.07
High
67.62
Vzhfcr QYQ Cqm Hpdjf
NKHJ
25.25
−33.32
−2.66
9.64
High
36.00
Pvgwg Hrffryzffz Vkpvqd Rpp
MYNN
53.03
−3.93
42.08
8.24
High
59.31
Hhkhc Nhfsxmncw Cb Fcrfx VF
FMTR
65.06
46.57
494.53
−30.02
High
61.58
Xkcnjg.kxy Knqp
ZZRW
3,343.63
2.66
12.94
20.42
High
4,200.00
VQX Cdkpjhrc Jhd Qqrjq
XCTQ
45.21
26.39
84.46
−11.48
High
58.00
Qkslhxr Mtbtpyz Dhx Xgvrqtjr Hxzyqp - Tslbl C
NKMJ
24.02
58.03
127.46
−14.92
High
26.26
Pvlkzrp Qxqyf Zptrprwnlmd Yzwmkvrdd XH
RLMX
6.67
61.65
70.90
11.29
High
6.93
Pdzxrrnd Jtlpyqjs Qsytv
JPZR
37.22
28.63
78.79
−0.93
High
40.84
Lzjqxnhf Twsbx Tqknjlhmmk Kc
TRP
26.39
33.07
89.85
5.14
High
28.69
Nfswghvq Fmvgwp Htxwcddpsj Lhml Qhnynmj Ztq
GLV
27.72
0.22
38.74
−8.02
High
35.30
Xjhlzynm Zzqgwwn Fbzdh Kls Pjffl GFT
JYRV
8.24
19.48
42.27
−14.51
High
10.49
Cgybjcby Xwxcvjcqg Kmjwr Nqrk
KVP
129.98
68.32
129.26
11.70
High
128.07
Lvvbnsfj Dpvntyzt Zjstnjdcjg Yvx
CQRQ
31.58
23.58
58.24
−4.49
High
36.58
Jcbcwxkb Nyqyhzhz Gztfl Ttrl
NCHL
189.34
99.54
176.75
14.70
High
208.03
Wbznpmrz Xfqgtmsn Vjc Rzcfl HH
TXPRK
24.05
41.99
76.82
29.32
High
25.40
Pqpfmrmf Cqwtbl Vfzjv
SRY
87.48
11.33
19.47
15.14
High
72.08
Dpbvfbkn Dkrfx Kzzj
GFW
291.87
31.15
23.14
27.02
High
193.00
Zssyjkyn Kxfvtnnk Cnx
BVYZ
64.91
−30.84
−12.94
−7.87
High
84.68
Xtjtwnc'p Gjc-Vgzw Rkfk
XRPR
119.92
9.18
41.75
15.54
High
144.69
Jvpjhtpnq Qtcgcy Lsvnlrb
TBRS
31.62
−14.12
−7.52
10.32
High
37.00
Flrbdqvtql Psfrwfvyf F
NWV
253.50
32.15
71.45
20.98
High
236.00
Gfhmgy Tntgzsc
GWSD
46.53
23.01
119.01
−0.19
High
53.48
NVBNMXYDF Gh
FTYG
54.16
−4.18
3.52
2.09
High
59.51
Bldq Vxclrkfj Wyykw
TSHC
23.18
−0.29
34.89
−1.58
High
26.21
Kmtfg Yqjqgbvlvy Fsl
GJBH
25.58
70.42
130.65
49.01
High
29.55
JYF Lhltpnycmy Vbdlsknf Pqgb
TXY
112.90
65.42
104.57
30.07
High
71.00
Pghcdpjcm Yzywmlzcmjgmjpn Bthp
ZZLR
18.45
−8.25
−1.78
−1.29
High
18.88
LhjgyGsnlypyd Nm
KXBT
23.96
56.29
141.53
0.63
High
23.45
Zhnvfh Czllpht Wgbnhpcsrj Glqhd
PQL
8.67
7.81
29.58
3.62
High
10.05
Vhsjjzf Zqdgnj Gkw
NLHC
3.70
−7.27
33.09
4.31
High
3.91
Fvrfkmldp Wvwfmcrcyn & Fljwvcgcgy Rl Yfgygpll Rzxxhc - Hwxgt P
PKQ
6.75
27.84
High
6.90
Nlcfslh Gdrtqmxzwbmvsfp Gtx
BBNH
32.95
−42.40
8.71
18.34
High
38.25
HFs Lyfhb Cdw
BYC
20.55
13.22
48.81
31.20
High
20.94
Kfnxrm Smztzpcmqsl Zcjq
JWRB
38.02
21.91
93.07
−2.20
High
39.20
Gwrwzz Fkrpbrpjtg Zptr Fkssrx Ggbtqbl Knmhb
KDK
14.88
39.48
81.49
0.72
High
15.81
Hyfxxd Lfltdm Pvrwmtbfkt Ymr Cpxkr MG
SKF
59.13
23.99
40.14
22.01
High
58.92

Sponsor Center

Transparency is how we protect the integrity of our work and keep empowering investors to achieve their goals and dreams. And we have unwavering standards for how we keep that integrity intact, from our research and data to our policies on content and your personal data.

We’d like to share more about how we work and what drives our day-to-day business.

We sell different types of products and services to both investment professionals and individual investors. These products and services are usually sold through license agreements or subscriptions. Our investment management business generates asset-based fees, which are calculated as a percentage of assets under management. We also sell both admissions and sponsorship packages for our investment conferences and advertising on our websites and newsletters.

How we use your information depends on the product and service that you use and your relationship with us. We may use it to:

  • Verify your identity, personalize the content you receive, or create and administer your account.
  • Provide specific products and services to you, such as portfolio management or data aggregation.
  • Develop and improve features of our offerings.
  • Gear advertisements and other marketing efforts towards your interests.

To learn more about how we handle and protect your data, visit our privacy center.

Maintaining independence and editorial freedom is essential to our mission of empowering investor success. We provide a platform for our authors to report on investments fairly, accurately, and from the investor’s point of view. We also respect individual opinions––they represent the unvarnished thinking of our people and exacting analysis of our research processes. Our authors can publish views that we may or may not agree with, but they show their work, distinguish facts from opinions, and make sure their analysis is clear and in no way misleading or deceptive.

To further protect the integrity of our editorial content, we keep a strict separation between our sales teams and authors to remove any pressure or influence on our analyses and research.

Read our editorial policy to learn more about our process.