Skip to Content

European Developed Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
14.23
−40.60
−46.81
−20.34
Gxgn Hffq
42.62
26.80
21.82
21.27
7.62
Dpqm Dfql
71.64
1.15
−26.75
−25.81
−13.37
Vxjxfwm
9.28
0.30
0.00
0.00
0.00
Mktn Rclc
4.78
0.74
0.00
0.00
0.00
Nnxl Vxly
8.53
87.80
−10.05
−17.41
17.07
Ckjt Bfkf
935.90
6.38
−60.13
−64.56
−21.12
Dplqfjp
54.99
2.67
−44.38
−36.12
−32.13
Lzvzsfn
6.59
9.21
−45.18
−32.58
−12.18
Dqfshql
91.56
19.26
−24.99
−25.43
27.41
Vcmx
57.07
9.20
−29.23
−28.35
Zrwbppr
85.07
3.79
−2.78
−3.03
33.68
Msytgvg
0.38
9.65
Kwvvpkc
40.78
285.20
−18.51
−27.42
−8.72
Czfrqdw
842.10
34.20
Xwzkssz
72.51
7.82
0.00
0.00
−13.01
Zxbzsfr
79.85
1.62
81.80
68.54
52.88
Xdtzngw
2.16
1.18
−60.90
−74.20
−3.64
Lbmrpwj
7.16
2.22
−11.90
20.00
−1.17
Msltdxp
4.43
< 0.01
0.00
0.00
25.99
Hvzjpnc
3.60
1.35
0.00
0.00
−5.31
Yynprtr
2.81
13,835.00
−33.22
−20.71
27.58
Xtch
82,590.70
0.08
−7.78
−7.78
−11.56
Pdzlzqy
6.35
3.73
2.47
−9.25
Nfxh
7.61
1.03
−36.49
−40.08
−8.67
Jylh Tpqk
8.79
1.31
−56.98
−54.51
−29.38
Jvzb Qbvp
0.62
152.05
−20.87
−20.34
−4.80
Ngyr
655.04
33.45
−40.18
−32.77
−0.34
Sqvd
55.32
41.40
2.99
−16.87
−16.24
Jcjygwh
891.46
9.48
−18.40
−21.07
2.39
Twqq Nqtz
2.32
1.60
−46.67
−58.67
−40.59
Btvstfw
8.56
32.88
14.33
42.09
9.83
Gmtv
86.76
140.00
2.80
13.08
10.14
Klty Ctlg
10.18
5.00
0.00
0.00
0.00
Vqyybcq
7.74
11.90
2.44
2.44
36.30
Mvlsbcb
38.66
0.48
−60.00
−61.09
−36.17
Cstmbxy
8.82
181.50
−39.39
−41.33
15.85
Vjds Jmyh
578.08
6.95
−42.08
−46.78
18.19
Jbtbyxm
5.51
25.20
−26.27
−21.95
11.16
Fmbxmw
24.90
6.51
−6.02
−2.68
6.15
Znzv
3.25
3.80
6.15
−99.32
−81.12
Cyly Yngh
4.89
0.06
−45.30
−39.05
−7.17
Kvyqhyz
4.84
0.02
0.00
0.00
−7.13
Rqxgvtc
3.75
18.95
9.94
26.47
−7.81
Pvkl Syvp
96.15
4.52
−72.69
−80.26
Nmxrnkx
52.59
5.57
−28.82
−30.48
30.89
Symg
1.50
1.73
−29.24
77.07
75.60
Lzxwmsp
0.88
5.94
−28.17
−17.04
8.58
Qpgg Xcwl
7.52
8.48
−70.30
−73.62
1.88
Xjvmtnh
97.58
14.45
627.14
492.90
61.57
Lhcsxvy
52.98
0.18
−69.16
−68.45
−50.96
Xzctpvr
2.88
55.80
−1.13
11.43
63.69
Jqvr
87.89
5.00
0.81
−16.67
32.69
Ntwg Hjdb
2.74
5.05
−75.37
−77.65
Vkbbznh
81.18
375.00
−17.51
−14.51
−0.45
Djzw Fmnq
694.12
96.60
−25.43
−15.22
−6.58
Ppgvbnj
530.27
2.40
−51.52
−65.71
−23.21
Knqrtkd
0.52
50.25
−9.46
−11.56
5.90
Ftdy
51.13
0.39
−21.80
−5.33
−7.04
Ypsj Dhbr
7.86
0.62
−28.90
−49.89
−35.26
Vqxbttm
8.76
8.65
−62.49
−62.23
Zmzdsbv
60.38
0.03
15.19
19.84
16.91
Jmztwpq
3.57
2.34
−64.10
−67.09
−32.34
Kxvxsbx
5.59
259.98
−36.58
−23.07
11.95
Hrkwqh
53.20
187.10
13.28
30.70
27.00
Thbp
470.54
37.80
−57.77
−46.75
21.15
Qsswcck
55.46
20.96
−26.33
−29.48
−18.63
Fmvcxm
1.80
11.16
−37.16
−41.41
−8.21
Gqzm
51.48
8.29
−23.66
−22.19
6.25
Zbtg Ryzr
89.98
1.70
−99.60
−99.91
−93.39
Cgjktrw
1.10
0.05
−70.69
−73.16
Kcdpkzs
1.45
134.10
−19.37
−9.98
0.75
Pmjd
835.88
19.10
−19.71
−16.70
1.99
Ypdx
20.35
0.27
−72.86
−79.85
−50.36
Phscgnl
3.65
15.80
−38.28
−37.93
Jvmprjp
75.31
90.90
−10.09
−10.09
Gkmj
54.03
10.00
−15.97
1.01
Qcjr Nsnz
78.03
9.80
−24.81
−22.73
1.17
Dgpy Rlwc
48.01
1.83
−32.41
−28.15
−22.36
Jmtlghh
4.93
2.19
−8.49
−3.41
11.95
Mndj
8.89
1.50
−16.67
−37.50
9.10
Knkcbqf
1.23
4.00
9.59
20.85
−1.02
Nbvspsq
9.23
0.02
0.00
0.00
10.06
Vzcwndx
6.78
7.56
−30.10
−37.52
−28.43
Sfprjbb
55.94
5.48
19.65
Rybcxzr
7.15
1.89
−0.53
−10.00
Cyygypq
0.53
0.02
−59.60
11.11
−44.97
Dhnmyln
9.03
0.95
−21.71
−29.72
−25.05
Nhhdqtf
9.86
1.19
−13.14
−11.85
−6.37
Pszxxgq
7.06
1.87
−35.52
−54.08
−24.29
Bvqhpsv
9.54
20.30
−59.32
−66.05
−19.56
Lmyfdkz
30.95
1.65
−72.22
−72.22
−14.17
Pbzbjmf
5.23
4.89
−75.79
−83.14
Bwggswv
99.42
1.63
−8.94
−14.66
−7.21
Bmlknfq
1.69
2.70
−43.16
−62.08
−19.48
Mtrbcjl
9.27
0.15
−85.88
−90.34
−54.61
Rpptvck
8.31
10.10
−26.01
−9.81
−11.31
Ygzt Xvgh
83.83

Sponsor Center