Skip to Content

Energy Stocks

Companies that produce or refine oil and gas, oil field services and equipment companies, and pipeline operators. This sector also includes companies engaged in the mining of coal.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
< 0.01
9,900.00
0.00
25.99
Xdbjtdl
1.04
1.20
46.34
−35.48
−48.34
Bqlk Rbdy
3.08
30.00
10.46
−4.15
2.70
Rsfbtjf
10.61
6.98
−43.25
−58.25
84.03
Qssbwyp
76.74
< 0.01
0.00
0.00
−78.46
Cccnmtd
6.70
< 0.01
−76.98
−81.60
−45.75
Ymyqwqm
6.34
< 0.01
0.00
−99.00
−78.46
Stsgctk
1.40
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Ygvgyms
4.66
24.13
98.81
112.50
21.52
Tvxl
12.15
0.29
2.85
−11.09
5.80
Drddfgp
4.13
7.00
40.00
75.00
11.87
Tqjdyts
41.25
0.09
−23.10
−24.31
5.26
Jhcnhzy
4.59
500.00
22.02
53.09
−7.25
Wgsbymz
548.72
< 0.01
0.00
−99.95
0.00
Yqsyhqs
2.08
0.13
−62.82
−61.18
11.20
Jzmmxfk
6.86
8.27
165.92
156.04
11.04
Yrgj Qstl
15.27
< 0.01
0.00
−50.00
−81.95
Lvlbxjc
8.63
9.89
9.14
−0.55
22.72
Kgwg
69.42
33.17
89.54
62.44
125.31
Ztfq
95.50
39.16
47.02
79.50
22.01
Mhmw
44.80
135.24
64.09
49.64
25.33
Swqy Pdfk
83.06
7.08
0.47
−10.83
−2.31
Ywxd
38.83
< 0.01
−90.91
−75.00
−88.14
Kdvhrcc
1.18
< 0.01
0.00
0.00
−93.85
Tsvzrss
6.71
0.23
−68.92
−77.45
4.77
Dnghwlh
2.12
< 0.01
−86.11
−89.58
−63.16
Jlscgqy
4.07
< 0.01
0.00
−99.95
−90.59
Zhhyrdf
8.88
< 0.01
0.00
−90.00
−78.46
Fmbhfxy
6.40
< 0.01
0.00
−99.50
−91.93
Njlcbzl
3.63
< 0.01
0.00
−99.00
−93.48
Ywwtdlm
7.60
23.19
−1.37
−6.05
4.10
Xqhg
97.00
< 0.01
−99.00
−99.00
−86.43
Cyzbsrj
2.00
0.02
−53.64
340.00
13.62
Xscwphq
4.76
2.84
−1.89
−2.89
79.49
Dnrrmkz
1.40
< 0.01
1,900.00
−80.00
−41.52
Nvwfwcr
2.74
0.04
1,760.00
197.60
−20.03
Jyknpzl
4.77
13.80
40.82
41.25
Kylfhjt
66.35
< 0.01
79,900.00
33.33
−41.70
Qxxhdzd
4.77
< 0.01
0.00
0.00
−50.00
Rtylkvz
9.51
< 0.01
9,900.00
900.00
364.16
Pksxhch
6.83
8.39
9.98
24.77
1.32
Lhgt Tbzn
3.94
3.90
265.22
61.54
1.00
Zhbzprk
0.73
< 0.01
−50.00
−84.62
364.16
Fxyghnb
1.70
< 0.01
−99.99
−100.00
Mtllqhp
2.23
1.24
319.34
228.22
1.10
Tcvspbh
8.71
0.27
61.54
24.09
149.87
Tdzpjwd
5.99
13.50
321.72
289.77
25.43
Vxdn Yvlf
78.04
26.88
36.08
41.88
17.54
Ndkc
64.01
< 0.01
−90.00
−90.00
−77.77
Krxctzp
7.21
25.10
−20.75
−24.65
Cgkk Ggvy
24.20
42.60
12.59
5.23
16.03
Xxkg
94.88
< 0.01
−99.00
−99.00
−85.06
Whsctxv
2.68
41.31
−12.57
−23.40
1.68
Psxdqsg
51.14
13.57
2.80
54.38
60.21
Whkhlpg
4.66
0.21
−75.32
−93.21
−69.99
Wfvtytv
5.04
< 0.01
−99.98
−99.98
−96.58
Dyjptlh
3.49
0.01
0.00
−99.56
−91.45
Wgkyssf
0.67
15,500.00
72.22
114.38
31.84
Dktj Szrf
90,345.27
< 0.01
−84.29
−74.42
−19.39
Qzcfrmh
1.01
< 0.01
−99.95
−99.95
−91.78
Kxxbbzx
1.08
4.60
84.00
40.00
−11.43
Jvtsmcm
2.88
42.90
−14.05
6.69
114.45
Pggypvy
554.46
< 0.01
0.00
0.00
−78.46
Jwwbwwz
4.31
0.01
−2.98
−40.00
32.82
Pmngdky
1.77
21.25
5.89
−12.08
−5.53
Zlyb
11.70
< 0.01
−98.00
−98.00
−78.46
Nkgdttg
9.66
170.42
69.01
67.88
39.95
Mqsnfl
754.50
55.45
37.93
42.85
12.65
Kwbyxz
26.30
102.24
68.42
68.79
Dgnw Mrnj
781.71
1.04
75.44
96.24
40.15
Ppkc Khkv
6.04
157.63
37.95
55.87
15.09
Xqkx
477.50
147.98
35.99
66.83
Ldnt Rkrv
656.06
63.09
37.69
36.33
45.19
Rzft Zsgy
74.51
10.95
−2.23
−2.93
3.11
Rwmp Htch
33.04
6.02
−1.79
−26.41
43.91
Tylb Xzhn
1.09
17.19
25.02
33.67
32.38
Wlhc Twpz
48.26
< 0.01
66.67
−97.08
−70.76
Shchmbh
0.95
2.10
Bwcqfvz
9.33
0.15
0.00
0.00
97.47
Wqvbnqn
0.91
19.34
139.06
82.97
37.81
Vrpb Ylxm
80.90
115.62
65.42
67.94
32.15
Zjpl
6.60
69.83
211.89
120.65
69.05
Htnw
14.78
69.75
57.60
42.25
35.07
Mhct
54.30
28.58
59.95
36.98
21.20
Hngd
40.00
15.33
24.53
Nmlz Bchs
58.75
29.27
13.10
10.52
0.25
Xrfk
61.37
< 0.01
29,900.00
0.00
−72.52
Whfxhsf
4.59
22.96
113.41
72.12
48.22
Lsqt Dbfc
18.57
19.74
11.83
6.95
14.52
Qmqj
64.02
1.27
9.24
−29.57
−22.62
Xwnl Typb
6.84
< 0.01
9,900.00
0.00
364.16
Tqwygrk
1.91
33.01
116.60
110.58
−0.33
Qgzw Bqsv
43.37
0.41
−48.10
57.69
Qyrvrxt
1.92
< 0.01
0.00
0.00
−91.26
Xgyrvnn
9.35
1.63
−29.74
−28.51
−8.53
Qqmbclz
3.02
0.04
−1.78
47.33
64.11
Jqcprqw
2.06
38.37
44.03
32.09
18.96
Rppy
39.35
0.49
−20.97
−27.94
−5.47
Wllzqyf
2.69

Sponsor Center