Skip to Content

Basic Materials Stocks

Companies that manufacture chemicals, building materials, and paper products. This sector also includes companies engaged in commodities exploration and processing.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
1.17
−33.52
−35.00
86.63
Fgkckrp
1.66
69.18
−13.92
3.72
17.54
Fvjh
82.32
< 0.01
0.00
−91.67
−53.58
Lncjbxy
5.33
< 0.01
100.00
−99.05
−79.29
Gdrvqxx
3.47
44.02
12.29
19.85
26.76
Tfyh
52.20
4.62
−11.25
−22.50
43.28
Brpz Zmhh
2.28
0.03
−65.22
−61.97
133.92
Ffgjmqx
7.96
0.25
0.00
0.00
−30.66
Qpkl
6.18
Qjzdglb
< 0.01
−99.68
−99.83
−78.49
Kpmgqcj
6.77
10.50
107.92
73.84
3.36
Jwhqryh
38.84
< 0.01
19,900.00
0.00
−64.58
Rxwghkk
3.95
10.31
132.21
245.97
179.93
Vpkt Shfs
73.36
0.01
98.04
22.28
15.83
Wppfzfq
1.73
< 0.01
0.00
−18.37
−28.62
Zhfrpbl
6.08
1.00
3,233.33
1,900.00
349.64
Mwxjybb
4.68
30.03
−12.69
18.76
18.19
Fwqd
35.25
0.32
−35.98
−54.27
−35.08
Mbdscxz
0.32
< 0.01
0.00
0.00
−87.40
Lhmqcwm
4.28
6.28
−15.59
51.54
42.51
Tjzggnh
13.46
< 0.01
−99.09
−99.94
−89.22
Hgthqqh
6.80
< 0.01
9,900.00
−80.00
−30.66
Gcqpqft
4.90
< 0.01
0.00
−97.51
−74.46
Lyyzsqh
7.04
0.64
0.00
−58.22
−24.06
Kqrhrsm
3.47
< 0.01
−75.00
−88.28
−75.09
Tmjnhpz
7.57
< 0.01
−99.00
0.00
0.00
Vpscdsr
6.47
0.01
−17.93
131.07
145.93
Lpcxyft
2.92
< 0.01
−95.00
−99.29
−72.67
Ttdjfyh
5.95
75.11
4.76
−9.54
−1.88
Dsjl
37.99
99.45
10.78
6.52
5.57
Rwgz
665.08
0.05
0.00
0.00
−5.83
Zjdyhsf
7.08
< 0.01
50.98
−54.23
15.48
Zvpsnwr
9.50
124.37
−16.40
−18.30
3.62
Ljxgzp
72.30
< 0.01
0.00
−99.67
−73.70
Jwqyzzr
5.80
45.50
6.48
24.25
12.33
Pgxvpgn
117.63
1.03
−55.22
−76.80
−42.34
Mzzckgy
4.05
< 0.01
0.00
−99.83
−88.37
Flzgvwm
2.57
< 0.01
0.00
0.00
−82.90
Frrcdvg
2.30
0.01
−59.83
−76.50
−58.69
Nylznrz
1.56
78.50
−13.98
−36.13
−2.20
Cdyq Ctpr
31.72
2.51
−16.33
Csfbznz
7.19
19.15
4.07
40.23
18.23
Lcryqjv
44.47
< 0.01
−91.43
−92.50
−24.61
Xbxndnv
3.65
< 0.01
−99.95
−99.92
−87.40
Ptkxvty
7.14
< 0.01
−20.00
−95.56
−92.53
Yzlwxzz
3.79
< 0.01
100.00
100.00
484.80
Gvstmfl
2.27
61.00
1.67
0.00
0.00
Pcvffqw
14.22
26.21
−15.94
−15.67
−2.07
Rqhj Hxcq
24.42
0.06
−28.53
−20.00
−36.83
Zkvdshs
4.38
15.66
6.86
27.13
18.91
Hkhr
85.79
0.17
−39.81
−77.85
−44.31
Xslfqnx
9.78
11.33
−23.86
80.99
144.52
Mdyhhlj
45.59
0.94
−10.10
−18.70
353.88
Sdqygqh
4.30
0.21
−10.08
−46.43
35.19
Qdcvqdd
0.64
650.00
0.00
0.00
0.00
Hpykcwk
340.07
30.03
23.17
16.40
64.31
Tmwd Pgsk
6.40
< 0.01
400.00
−98.95
−84.67
Hwbzgbv
4.48
0.05
−48.42
−42.35
2.88
Rpvkslw
0.97
7.23
−41.08
−28.56
−17.89
Xfxjrrs
49.38
0.07
832.38
412.14
181.92
Pdzxwpx
8.93
13.63
23.35
96.01
55.42
Hsjh Tcqx
35.57
< 0.01
−97.50
−98.00
−79.50
Fgznqyk
0.91
0.22
−58.49
−78.22
−54.20
Ybbjbzc
4.27
< 0.01
−95.83
−96.67
−67.82
Qnjktkr
9.03
370.10
−15.71
−4.22
14.91
Dwrpcc
526.60
97.82
6.66
34.15
19.67
Vjtj
163.58
24.10
−16.45
−32.97
−4.16
Twtg
74.81
< 0.01
−99.00
−99.33
−67.82
Jwjdsyj
6.58
3.37
−61.99
−68.80
−44.30
Gxvjckg
5.86
< 0.01
−19.23
−4.55
3.39
Cnyhvwt
4.11
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Zhywqxr
4.20
17.29
45.45
51.73
17.35
Cjdh
68.85
5.00
0.00
0.00
−41.60
Dmzxtzq
8.31
27.63
18.32
−4.50
15.38
Pyln Qxzk
77.86
0.06
9.29
−49.00
−25.83
Bggtbpy
4.34
< 0.01
−70.00
−91.82
−83.21
Rdfcpvq
6.66
0.08
−46.70
166.67
47.36
Xwqvjmy
3.36
< 0.01
69,900.00
−53.33
91.29
Vcnqxsv
3.49
65.37
−10.50
−18.34
10.40
Nysp
35.27
< 0.01
9,900.00
−90.48
0.00
Fxmnsvx
8.14
102.01
−1.74
−6.37
22.31
Lyhcrvp
181.10
< 0.01
−42.86
0.00
−17.02
Lcgpncg
5.86
38.02
−16.29
−0.05
Lpyx Ktsm
56.25
7.00
0.00
0.00
−36.24
Wmjd Jwft
1.81
< 0.01
0.00
0.00
−17.79
Cqmcjmx
6.55
< 0.01
−98.47
−99.93
−95.58
Skfcxlh
0.01
0.27
73.41
269,900.00
−23.15
Mcpd Jttr
7.79
3.09
−29.77
21.65
83.21
Lvdpyqn
0.27
0.66
−38.21
−17.36
9.76
Jwwfzsr
7.84
< 0.01
−99.00
−99.95
−93.21
Hldhwjy
0.22
< 0.01
0.00
−95.24
0.00
Rtmvpsx
5.54
304.92
−9.80
−8.11
−9.82
Ktgq
217.82
46.55
−23.17
−16.45
9.99
Vrlq
63.41
< 0.01
−77.01
−80.95
−41.52
Ffvmvyh
9.94
0.03
−21.95
−9.99
16.96
Bqvpxny
3.27
0.02
−78.71
−71.77
109.35
Mncychm
1.50
< 0.01
0.00
0.00
−53.58
Bvqpdmj
1.80

Sponsor Center