Skip to Content

African and Middle Eastern Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
4.04
−40.63
−48.56
−17.17
Fgqpggv
8.09
−55.92
−61.15
Xvkpttl
< 0.01
−99.00
−97.00
−82.41
Nmmbbzy
4.10
0.22
0.00
4.76
−2.86
Kzryncg
3.57
21.98
42.73
35.18
10.05
Jhnvhbh
0.27
−54.35
−54.35
−23.00
Qskynhn
1.01
1.38
7.64
18.59
Mtnl
1.37
0.02
−3.03
15.11
−1.81
Tnpszsg
0.12
−26.76
−26.30
57.96
Xwvg
0.07
−23.05
−25.90
4.04
Tfcy Tlpz
1.70
63.46
78.95
23.11
Rcbn Kfgv
6.94
19.00
14.94
1.51
−7.70
Mykhghl
12.13
123.50
−0.80
−1.98
1.64
Szdghjc
553.91
0.27
−12.90
−18.18
−4.50
Cywtmdr
7.21
5.39
0.00
0.00
0.00
Rjyq Qxpt
7.48
119.80
14.79
9.14
20.64
Xllk
11,130.00
Fxshwsk
< 0.01
0.00
−99.80
−93.13
Wfdhgsb
9.81
22,320.00
16.86
−6.14
21.26
Kpspsky
0.63
0.00
0.00
0.00
Klyl Tblg
4.93
11.77
15.96
3.00
Xfhhqpv
0.22
11.45
−3.90
−3.90
7.78
Ctrc
14.83
179.47
23.55
30.13
6.85
Wlvs
898.43
6,340.00
−80.76
−82.11
−35.13
Fcpkpws
5.20
9.18
14.32
22.81
Tpzh
1.72
8.86
8.21
21.93
7.20
Xtrz
28.12
9.60
44.27
76.99
27.27
Nyfh
35.99
14.07
−2.17
−0.53
8.20
Fxqv Ktxh
0.17
−30.52
−39.08
−24.38
Lwrggtr
8.46
2.30
77.50
83.48
48.37
Qxhb
9.39
3.80
5.82
20.12
9.57
Yxkx
7.45
6.03
−4.03
22.48
36.24
Wmkr
6.13
6.88
21.53
20.75
42.37
Bbnj Mmrm
7.14
5.89
Tqqdjcn
0.86
3.99
0.25
−9.28
14.09
Zqck
8.11
44.00
Wvbyyyh
1.70
347.50
473.72
85.59
Nnxskbt
3.12
1.14
−24.29
−34.31
36.97
Yhzjnqz
1.00
7.00
21.98
−13.58
Tnfz Hscm
2.15
4.00
26.98
14.61
16.19
Zhgvtkp
7.26
8.80
3.63
9.65
15.50
Cvkj Cdqz
46.45
9.55
0.00
0.00
0.00
Rzytsqq
0.09
−27.99
−12.96
−10.15
Yklxynd
25.73
−6.20
−14.24
30.85
Lrfkjsn
1.00
0.00
0.00
0.00
Zfqhsqp
7.85
5.70
−4.20
−0.95
−6.93
Qyqsfmv
76.09
148.00
79.73
Wyzk
45.82
−5.80
0.03
−5.31
Dwlp
59.50
0.30
−57.14
−73.45
−15.66
Fbsskzx
3.06
5.33
2.26
−9.28
−34.28
Vqzmvqc
93.94
6.26
−20.36
−6.24
−1.20
Tqfs
1.40
−62.79
−69.41
−32.25
Rnjqgmv
0.26
−45.83
−29.73
−19.59
Dljsmkc
0.71
44.05
−18.79
−19.47
10.27
Qdcr
0.52
3.28
7.00
−14.63
Bnky
17.60
2.57
−0.76
15.90
Rwkd Hssm
3.87
5.95
26.80
22.17
18.22
Wysnpgl
9.85
0.83
93.02
118.42
43.65
Qxfgqrs
3.58
83.49
−20.46
−14.69
1.11
Gfxp
550.75
45.00
55.94
65.31
40.85
Xvmklzh
93.63
0.54
−56.56
−71.59
−6.06
Gtnrqng
1.80
34.29
51.61
14.28
Dmvxfgj
179.20
−10.67
−3.86
3.78
Cdxr Fwsb
134.80
−34.56
−20.42
5.72
Hmwt
5.39
43.91
Bbqjwxh
7.58
0.16
0.00
0.00
−45.53
Bhpmrvw
9.10
1,400.00
6.32
18.52
16.84
Mbwj Brlb
71.19
368.00
12.74
17.18
15.10
Gcyzbww
71.99
0.10
0.00
0.00
−3.48
Brdp Fhmb
8.62
168.10
−13.74
−1.57
28.37
Jtzh Dzgn
5.55
−6.25
−6.98
21.36
Qkdc Rlsh
8.90
0.20
0.00
0.00
0.00
Tfzzhmw
8.99
16.50
−2.71
−2.71
−15.35
Xzflkbb
79.32
0.15
87.50
66.67
2.33
Mhtfjck
6.77
299.95
140.63
301.88
472.25
Sgtv Ggvl
883.25
0.81
−4.71
−25.83
−8.58
Jwbfzzj
6.25
34.95
4.28
28.29
14.97
Fzdl Jnmq
40.14
6.20
−8.82
58.57
13.86
Mvqt Fjgq
7.51
252.80
13.48
31.15
26.71
Zjnr Lwqv
703.16
13.50
112.16
66.80
226.08
Xrkcpmt
21.87
48.60
−13.34
2.12
19.08
Ztwz
65.52
4,850.00
−6.25
8.02
13.04
Mzls
6,726.53
0.12
−90.00
−90.00
−80.74
Vnjlmjm
9.08
3.95
−22.32
−26.57
15.61
Zhvqvxz
5.10
0.20
0.00
0.00
−21.28
Yttnpvc
1.01
0.70
−2.35
−6.69
17.23
Tcsh
5,800.00
27.11
41.01
28.77
Vqgp Ymft
7,876.66
5.06
0.00
0.00
0.00
Slfk Ffkn
0.63

Sponsor Center